Uczniowie szkół średnich z gminy Rudna mogą ubiegać się o stypendium naukowe za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2021/2022.

O stypendium naukowe mogą ubiegać się:

  • uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce – średnią (arytmetyczną) ocen minimum 4,9 i legitymują się oceną z zachowania minimum bardzo dobrą,
  • laureaci olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, legitymujący się oceną z zachowania minimum dobrą oraz średnią (arytmetyczną) ocen za wyniki w nauce minimum 4,0.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

Potrzebne informacje

Wniosek o udzielenie stypendium naukowego i zasady przyznawania – KLIKNIJ