Producenci rolni z Gminy Rudna mogą wystąpić o zwrot podatku akcyzowego, który zawarty jest w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można składać do 28 lutego 2022 r.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. z załącznikami do wniosku, tj.

  • faktury VAT, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego (wystawione od dnia 01 sierpnia 2021 r. do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a więc do końca stycznia 2022 r.)
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które są w posiadaniu producenta rolnego (jeśli producent rolny ubiega się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła)

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek

Składnie wniosków przez współposiadaczy lub współwłaścicieli gruntów

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współwłasności lub współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi lub współwłaścicielowi, w stosunku do którego współposiadacze lub współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę na dokonanie zwrotu podatku. Zgoda współposiadacza lub współwłaściciela powinna być wyrażona poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz datę i podpis w części VIII urzędowego formularza wniosku o zwrot.

Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy lub współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwi dokonanie tego zwrotu. Zasada ta nie dotyczy współmałżonków.

Wnioski do pobrania

Wniosek oraz załączniki do wniosku dostępne są na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Wzory dokumentów > Pozostałe (POBIERZ TUTAJ) lub w Urzędzie Gminy Rudna. Wnioski oraz załączniki do wniosku są wyłączone z opłaty skarbowej.

Wypłata zwrotu nastąpi w okresie od 1 do 30 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudna, pokój nr 111, tel. 076 749 21 19.