Gmina Rudna podpisała umowę na wykoszenie traw porastających pobocza i przydrożne rowy przy gminnych drogach. Za wykonana usługę gmina zapłaci ponad 130 tys. zł.

Wiosenne porządki przy drogach gminnych. Wysokie trawy i inne rośliny rosnące na poboczach dróg i przydrożnych rowach zostaną usunięte. Gmina Rudna wybrała już wykonawców tego zadania. Firma z m. Krzywa gm. Chojnów usunie zieleń z poboczy. skarp i rowów przydrożnych w miejscowościach Bytków, Brodowice, Chełm, Radoszyce, Gawrony, Gawronki, Gwizdanów, Kębłów, Orsk, Radoszyce, Studzionki, Wysokie.

Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej odpowiada za skoszenie zieleni przy drogach, skarpach i rowach przydrożnych w miejscowościach Brodów, Ciechłowice, Górzyn, Juszowice, Koźlice, Mleczno, Kliszów, Miłogoszcz, Naroczyce, Nieszczyce, Olszany, Radomiłów, Rynarcice, Stara Rudna i Toszowice.

– Koszenie winno być wykonywane kosiarką bijakową lub kosiarką bijakową z wysięgnikiem oraz kosami spalinowymi. Niedopuszczalne jest używanie do koszenia w pasie drogowym kosiarek rotacyjnych lub o podobnym działaniu, które powodują zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego – mówi Bogdan Humecki kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych UG Rudna. – Zlecenie obejmuje koszenie poboczy dróg, skarp rowów przydrożnych, obkaszanie przy znakach, słupkach i barierkach drogowych, słupach telekomunikacyjnych, drzewach, krzewach, ogrodzeniach, koszenie pobocza wokół przystanków autobusowych znajdujących się na trasie dróg zleconych do koszenia.

Firma z siedzibą w Krzywej za wykonanie zadania otrzyma 60 264,00 zł. Natomiast ZGKiM 70 150,00 zł.