Gmina Rudna rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. logo Gminy Rudna

Dotyczyły one wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zdecydowano o wyborze ofert. Stowarzyszenie Sportowe Boks Lubin na zadanie „Boks – organizacja zajęć i pokazów dla mieszkańców Gminy Rudna” otrzymało 20.000,00 zł. Fundacja Korzenie i Skrzydła na zadanie „Różnice, które łączą” otrzymała 10.000,00

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu TUTAJ