Zmiany w budżecie na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – znalazły się  w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy Rudna. Posiedzenie rozpocznie się w czwartek 25 marca o godz. 15.00. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna. Będą transmitowane za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej: rudna.bipgmina.pl, zakładka RADA GMINY.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 1500, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Rudna.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Gminy Rudna.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXI-1].
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXI-2].
 • Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  w budżecie gminy (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXI-3].
 • Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXI-4].
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/189/2021 Rady Gminy Rudna z dnia
  28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rudna oraz komisji Rady
  na 2021 rok (inicjatywa uchwałodawcza Komisji Statutowej) [projekt XXXI-5].
 • Informacja za 2020 rok  o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.
 • Sprawozdanie z pracy Komisji Statutowej.
 • Informacja o pracy Wójta Gminy Rudna i realizacji uchwał Rady Gminy Rudna.
 • Wystąpienia i zapytania radnych.
 •  Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady

Joanna Bagińska