Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Rudna w 2020 roku to jeden z punktów najbliższej sesji Rady Gminy Rudna, która odbędzie się w czwartek, 29 kwietnia o godz. 15:00. Radni zajmą się również udzieleniem dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego. Obrady będą transmitowane na www.rudna.bipgmina.pl, zakładka RADA GMINY.

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 1500, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Rudna.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Gminy Rudna.
 3. Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Rudna
  w 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-1].
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-2].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-3].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 r. (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-4].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 r. (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-5].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r.
  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-6].
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-7].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-8].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-9].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-10].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-11].
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla gminy Rudna na lata 2021-2022 (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-12].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Rudnej za 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXII-13].
 17. Informacja o pracy Wójta Gminy Rudna i realizacji uchwał Rady Gminy Rudna.
 18. Wystąpienia i zapytania radnych.
 19. Zamknięcie sesji.