Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach to jeden z punktów najbliższej sesji Rady Gminy Rudna, która odbędzie się w czwartek, 27 maja o godz. 15:00. Radni zajmą się również programem współpracy Gminy Rudna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Obrady będą transmitowane na www.rudna.bipgmina.pl, zakładka RADA GMINY.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 1500, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rudna odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Rudna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Gminy Rudna.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXIII-1].
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 rok (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXIII-2].
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXIII-3].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad na jakich przewodniczącym jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXIII-4].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXIII-5].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Rudna
  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rudna
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (inicjatywa uchwałodawcza Wójta) [projekt XXXIII-6].
 9. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Rudna z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
 10. Informacja o pracy Wójta Gminy Rudna i realizacji uchwał Rady Gminy Rudna.
 11. Wystąpienia i zapytania radnych.
 12. Zamknięcie sesji.