W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, w tym jeziora Bajkał, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego. 

Rozporządzenie porządkowe nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. obejmuje:

  • zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli,
  • zakaz pojenia zwierząt,
  • zakaz połowu ryb.

Kto narusza zakaz, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 i 2052).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.