Wójt Gminy Rudna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z dokumentem
pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna”.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna to dokument strategiczny, stanowiący aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna, przyjętego Uchwałą Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Rudna z dnia 4 listopada 2016 r., zawierający aktualne dane:

– dane dotyczące zużycia poszczególnych paliw i energii na terenie Gminy,

– informacje wynikające z inwentaryzacji źródeł emisji na terenie Gminy,

– dane dotyczące możliwych źródeł finansowania poszczególnych działań

– wskaźniki redukcji zużycia energii, emisji oraz wykorzystania OZE na terenie Gminy,

– wykaz zadań: termomodernizacja istniejących obiektów, instalacje OZE w istniejących budynkach, wykonanie audytów energetycznych dla budynków, instalacja energooszczędnego oświetlenia, modernizacja oświetlenia ulic, promocja OZE i zachowań proekologicznych i inne.

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.03.2021 r. do dnia 12.04.2021 r. (włącznie).

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna jest dostępna na stronach internetowych: www.bip.rudna.pl i www.rudna.bipgmina.pl w zakładce: Informacje o  środowisku/Realizacja z wykonania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (adres e-mail: sekretariat@rudna.pl).