Minister właściwy ds. Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału
w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów.
Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Projekt pn. „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce” polega na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Podstawową przesłanką uzasadniającą realizację przedsięwzięcia z bezpośrednim udziałem gmin jest możliwość zaliczenia wszystkich wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w gospodarstwach domowych “u źródła” do odpadów komunalnych poddanych ponownemu użyciu i recyklingowi w każdej gminie w Polsce. Wpłynie to na zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w danej gminie oraz co należy jednoznacznie podkreślić, pozwoli gminom na uniknięcie/ograniczenie ewentualnych konsekwencji finansowych z tytułu nieosiągania ww. poziomu. Efektem współpracy będą ww. wskaźniki, które zostaną zaakceptowane przez odpowiednie organy weryfikujące/kontrolujące poziomy recyklingu uzyskane w gminie.

Badanie będzie prowadzone od stycznia 2024 r. do końca grudnia 2024 r.

Chętne gospodarstwa domowe, które chcą wziąć udział w bezpłatnym badaniu zapraszamy do kontaktu z Referatem Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Gminy Rudna w terminie do dnia 25 listopada.