Bez zgody możemy wyciąć drzewo, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli obwód pnia drzewa jest większy, dalsze postępowanie zależy od tego, czy wycinka ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (również rolniczej) na nieruchomości, czy też nie ma takiego związku.

I. Zgłoszenie wycinki drzew niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej

Na usunięcie drzew rosnących na terenie należącym do osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest wymagana zgoda poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew do Urzędu Gminy Rudna i uzyskania tak zwanej milczącej zgody Wójta, czyli braku sprzeciwu (art. 83f ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.).

Jeżeli drzewo rośnie na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, zamiar wycinki zgłaszamy wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

drzewa wycinka

Jak w praktyce zgłosić zamiar wycięcia drzewa

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Nie podajemy przyczyny usunięcia drzewa\drzew. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Wójt nakłada w drodze postanowienia obowiązek jego uzupełnienia w ciągu 7 dni.

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Rudna, pokój nr 207, lub TUTAJ

Jak długo trzeba czekać na oględziny drzew

W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa wyznaczona osoba z Urzędu Gminy Rudna, dokona oględzin drzewa.

Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin Wójt nie wyda sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej, możemy wyciąć drzewo. Urząd może też przed upływem tego terminu, na wniosek Wnioskodawcy, sporządzić zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które uprawnia do wcześniejszej wycinki.

W przypadku nieusunięcia drzewa\drzew przed upływem 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa/drzew może nastąpić po ponownym zgłoszeniu.

Kiedy trzeba wnieść opłatę

Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę mającą związek z prowadzeniem działalności gospodarczej na tej części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, jej właściciel będzie musiał wnieść opłatę za wycinkę tego drzewa.

Krzewy rosnące na działkach, stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, można usuwać bez żadnych ograniczeń. Nie wymaga to ani zgłoszenia, ani zezwolenia.

drzewa

II. Zezwolenie na wycinkę drzew związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli prowadzimy na własnej działce działalność gospodarczą i planujemy wyciąć drzewo o obwodzie przekraczającym na wysokości 5 cm  50cm lub 80 cm / w zależności od gatunku/, lub wyciąć krzewy rosnące na powierzchni przekraczającej 25 m2, to musimy uzyskać zgodę w drodze decyzji administracyjnej. Wcześniej należy złożyć wniosek o wycięcie drzewa lub krzewów. Podobne zasady dotyczą osób prowadzących działalność rolniczą. Rolnik, który chce usunąć drzewo i wybudować dom, nie musi uzyskiwać zgody. Jeżeli jednak rolnik chce usunąć drzewo i wybudować budynek gospodarczy czy drogę dojazdową – o taką zgodę musi wystąpić.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa/drzew/krzewu/krzewów kierujemy do Wójta, a gdy dotyczy drzewa lub krzewu rosnącego na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W 2021 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęły 54 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od mieszkańców zamieszkujących teren gminy Rudna.