15 maja upływa termin płatności II raty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Do 31 maja roku należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

15 maja mija termin dokonania wpłaty II raty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Natomiast do 31 maja należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotyczy ona m.in., przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży.

– Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, bez wezwania, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie urzędu. – mówi Monika Regmunt Referat ds. Budżetu Podatków i Opłat UG Rudna.

Wszystkie płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rudna nr 51 8669 0001 2015 0151 6397 0025 lub w kasie Urzędu Gminy przy ul. Pl. Zwycięstwa 16/2.

Szczegółowe informacje dotyczące podatków można uzyskać w Referacie ds. Budżetu, Podatków i Opłat, tel. 76 749 21 13, 76 749 21 20.

W przypadku braku wpłaty w terminie wszczęte zostanie postępowanie upominawcze (koszty upomnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej Dz. U. z 2021 r. poz. 67 wynoszą 16,00 zł), a w przypadku braku jego skuteczności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, którego koszty zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustalone zostały w art. 64 ww. ustawy (Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł).