Nowe zasady przemieszczania ziemniaka. Ziemniaki wyprodukowane w Polsce będzie można przetransportować do innych państw członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że będą wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus. 

Zaświadczenie potwierdzające, że zostały przebadane i są wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp wydaje inspektor ochrony środowiska i nasiennictw. Poza tym ziemniaki opuszczające Polskę muszą posiadać paszport roślin oraz paszport połączony z etykietą urzędową wydawaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub inny upoważniony podmiot.

Więcej informacji dot. nowych zasad przemieszczania ziemniaków znajduje się w ulotce przesłanej do Urzędu Gminy przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział w Lubinie.

Ulotka informacyjna