Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna informuje, że przedsiębiorca może uzyskać nawet 45% zwolnienia podatkowego przy realizacji inwestycji. Miejsce realizacji inwestycji nie ma znaczenia.

Na jakie projekty można otrzymać wsparcie?

  • założenie nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Jakie rodzaje działalności są wspierane?

  • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego.
  • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

Szczegółowy katalog wyłączeń obejmujący działalności, na które nie wydaje się Decyzji  o wsparciu zawarty jest w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713).

Na jakie wsparcie można liczyć?

  • 45% poniesionych nakładów lub dwuletnich kosztów pracy – dla małych i mikroprzedsiębiorstw
  • 35 % poniesionych nakładów lub dwuletnich kosztów pracy – dla średnich przedsiębiorstw
  • 25 % poniesionych nakładów lub dwuletni koszty pracy – dla dużych przedsiębiorstw

Więcej informacji można znaleźć zasady – ulgi inwestycyjne LSSE  lub na stronie internetowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej TUTAJ