W lutym producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

W 2021 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr oleju, czyli tak jak w latach ubiegłych.
Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego (w 2021 r. – wystawione od dnia 01.08.2020 r. do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a więc do końca stycznia),
  • w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła należy dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

Wnioski oraz załączniki do wniosku są wyłączone z opłaty skarbowej.

Druki wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Urzędzie Gminy.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współwłasności lub współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi lub współwłaścicielowi w stosunku do którego współposiadacze lub współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę na dokonanie zwrotu podatku. Zasada ta nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza lub współwłaściciela powinna być wyrażona poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz daty i podpisu w części VIII urzędowego formularza wniosku o zwrot.
Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy lub współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwi dokonanie tego zwrotu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 076 749 21 19.