Przypominamy, że każdy producent rolny może wystąpić o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. wraz z załącznikami tj. fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego (wystawionymi od dnia 01.02.2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a więc do końca lipca).

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy również załączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824).

Wnioski oraz załączniki do wniosku są wyłączone z opłaty skarbowej.

Wniosek oraz załączniki do wniosku dostępne są na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Wzory dokumentów > Pozostałe TUTAJ lub w Referacie ds. Budżetu, Podatków i Opłat.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współwłasności lub współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi lub współwłaścicielowi w stosunku do którego współposiadacze lub współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę na dokonanie zwrotu podatku. Zasada ta nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza lub współwłaściciela powinna być wyrażona poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz datę i podpis w części VIII urzędowego formularza wniosku o zwrot. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy lub współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwi dokonanie tego zwrotu.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek.

Wypłata zwrotu nastąpi w okresie od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie ds. Budżetu, Podatków i Opłat (Plac Zwycięstwa 16/2 – lokal naprzeciwko wejścia do Urzędu Gminy Rudna, tel. 76 749 21 19).