Informujemy, że każdy producent rolny może wystąpić o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r. wraz z załącznikami do wniosku:

  • fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego (w 2021 r. – wystawionymi od dnia 01.02.2021 r. do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a więc do końca lipca).

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku należy również załączyć:

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824)

Wnioski oraz załączniki do wniosku są wyłączone z opłaty skarbowej.

Wniosek oraz załączniki do wniosku dostępne są na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Wzory dokumentów > Pozostałe  lub w Urzędzie Gminy.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współwłasności lub współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi lub współwłaścicielowi w stosunku do którego współposiadacze lub współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę na dokonanie zwrotu podatku. Zasada ta nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza lub współwłaściciela powinna być wyrażona poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz datę i podpis w części VIII urzędowego formularza wniosku o zwrot. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy lub współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwi dokonanie tego zwrotu.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek.

Wypłata zwrotu nastąpi w okresie od 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudna, pokój nr 111, tel. 076 749 21 19.